تحقیق پلي هيدروكسي آلكانوات

تحقیق پلي هيدروكسي آلكانوات

تحقیق پلي هيدروكسي آلكانوات

دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، پلي هيدروكسي آلكانوات

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

MCL- Poly (3HA)
پلي هيدروكسي آلكانوئات هاي با طول متوسط (Medium chain leught pcgy (3hA) گروه بزرگي از پلي استرهاي طبيعي هستند كه توسط باكتري ها توليد مي شوند و تنوع ساختاري بالقوه و بالفعل بالاي اين پليمرها باعث افزايش توجه نسبت به توليد اقتصادي آن ها شده است . كنترل مونورهاي تشكيل دهنده و استراتژي هاي مختلف تخمير كه امكان طراحي و ساخت پليمرهاي با ساختار ويژه را فراهم مي سازد . علاوه بر آن پلي (3HA) هاي فعال شده براي تغييرات شيميايي بيشتر نيز توليد شده اند .
توليد MCLPHA در طبيعت به اعضاي از جنس Pseudemenas كه متعلق به همولوژي rRNA نوع I هستند محدود مي شود . درميان اين جنس گونه هاي P .flueresceus , .aeruginesa ‍‍P ، P.oleovorans ،P.lemonnieri ، P . testeroni ، P . puteda ‌ ، قرار دارند .
MCL –poly3HA تنها يك نوع پليمر نيست بلكه خانواده هاي بزرگي از انواع پلي استرها است كه تركيب و ويژگي هاي آن با توجه به تركيب مونورهاي در دسترس متفاوت است تاكنون بيش از 100 نوع MCL –poly3HA شناسايي شده اند كه داراي مونورهاي بين 6 تا 16 كربن و زنجيره هاي متنوع اشباع ، غير اشباع ، بدون شاخه ، داراي شاخه‌ي آليفاتيك ، يا آروماتيك هستند . علاوه بر اين ها مونومرهاي با انواع گروههاي جانبي فعال نظير اتم هاي هالوژن ، هيدروكسي ، اپوكسي ، سيانو ، كربوكسيل ، فنوكسيل ، سيانوفنوكسي ، نيتروفنوكسي و همچنين كربوكسيل استري شده قابل پليمريزه شدن به MCL –poly3HA هستند . تمامي پيوندها به علت خاصيت فضا ويژگي آنزيم هاي پليمر از به صورت R مي باشند . وزن مولكولي پليمرها بسته به نوع ميكروارگانيسم ، نوع پليمر و شرايط رشد بين 105 ×2 تا 106 ×3 است .
نقش زيستي
MCL –poly3HA ها به عنوان منابع ذخيره‌ي كربن ، انرژي در باكتري ها عمل مي كنند و هنگامي كه كربن مازاد بر نياز در محيط موجود است توليد مي شوند . از آنجا كه اين تركيبات به صورت پليمر ذخيره مي شوند بنابراين تغيير محسوسي در فشار اسمزي سلول نمي دهند . هنگامي كه منبع كربن خارج سلولي كاهش يابد اين پليمرها توسط آنزيم هاي دپليمراز درون سلولي تجزيه شده و مورد استفاده قرار مي گيرند . تبديل منابع غذايي اضافه به مواد ذخيره اي داراي ارزش بقا است چون دسترسي ميكروارگانيسم هاي رقيب را به آنها كاهش مي دهد .
كاركرد احتمالي ديگري كه MCL –poly3HA ميتواند داشته باشد در سم زدايي است . تركيباتي مثل آلكان ها ، آلكانول ها و اسيدهاي چرب در غلظت هاي پايين براي ميكروارگانيسم ها سمي محسوب مي شوند و حذف سريع آنها از طريق تبديلشان MCL –poly3HAزيستايي ميكروارگانيسم ها را افزايش مي دهد .
MCL در مقابل SCL
در طبيعت انواع مختلف poly3HA ديده مي شود و هر ناظري كاركردهاي متنوع را براي آنها انتظار دارد . هنگامي كه منبع غذايي باكتري تركيبات آليفاتيك باشند MCL –poly3HA ها فرم مناسبي براي ذخيره سازي هستند . در مقابل SCL – Pcly (3HA) ها در حضور كربوهيدرات بهتر و بهينه تر به نظر مي رسند . اگر فرض كنيم كه مونورهاي poly3HA پس از دپليمريزه شدن توسط ATP فعال مي شوند . دراين صورت به عنوان مثال تبديل كانوئيك اسيد به MCL –poly3HA و سپس تبديل آن به استيل كوآ نسبت به تبديل مستقيم آن به استيل كوآ تنها مصرف يك ATP اضافي را مي طلبد . در صورتي كه اگر پليمر SCL –poly3HA {poly3HA} باشد 5/2 مولكول ATP بايد مصرف شود ( شكل - ) . دركنار صرفه جويي در انرژي توانايي MCL –poly3HA در حفظ قدرت احيا (Reducing power) ي مولكول نيز بيشتر است . تبديل كانوئيك اسيد به 3- هيدروكسي كانوئيك اسيد تنها منجر به توليد يك FADH مي شود و باقي قدرت احيا در مولكول محفوظ مي ماند . در مقابل تبديل آن به 3- هيدوركسي – بوتيريك اسيد معادل NADH 5/1 و FADH 4 توليد مي كند و قدرت احياي كمتري را در مولكول باقي مي گذارد ...