تحقیق ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

تحقیق ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

تحقیق ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

فساد مالی یک پدیده پیچیده, چند بعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در شرایط مختلف, نقش و نمودهای متفاوتی پیدا می کند.
دامنه تعریف فساد مالی از اصطلاح گسترده سوء استفاده از قدرت عمومی وفساد اخلاقی تا چار چوب محدود حقوقی آن به عنوان عمل رشوه خواری یک مامور دولتی در تغییر است.
تعاریف و گونه های فساد مالی
پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت به جامعه تعریف می کنند و بین فساد سیاسی و فساد اداری و نیز فساد کاربردی وفساد نا کارکردی تفاوت قایل می شوند. و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار نشت از با یا توزیع مجدد رو به پایین دسته بندی کرده اند.
تعریف کارکردی فساد مالی که توسط بانک جهانی, سازمان بین المللی شفافیت مالی ومراجع دیگر ارائه شده عبارتست از « سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی»
با توجه به تعریف فساد مالی به عنوان یک رابطه خاص حکومت جامعه فساد مالی در دو زمینه کنش و واکنش بین حکومت و جامعه در صحنه ملی وعرصه بین المللی ظهور پیدا می کند. در عرصه بین المللی باجهانی شدن بازارها, فرصت تبانی ومعاملات پنهانی بین بازیگران گوناگون غیر حکومتی غیر حکومیت و دولت های میزبان و همچنین نمایندگان آنها گسترش یافته به عنوان مثال: شرکت های چند ملیتی به خرید امتیازها یا به چنگ آوردن پروژه های برتر وانحصارات بادرت می کنند و برای فرایده ها,معاملات وقراردها رشوه پرداخت می کنند. و اغلب پروژهای عمرانی را در قبال پیشنهاد یک سفر خارجی یک رایانه یا سایر مزایای جنبی از مقام های محلی اخذ می کنند ...

فهرسا مطالب

فصل اول
فساد مالی
- تعاریف و گونه های فساد مالی
- عوامل مستقیم و غیر مستقیم موثر بر فساد و مالی
- پیامدهای فساد مالی
- جایگاه نسبی اانشاز تغییر جامعه در یک نظام فاسد
- دولت رانتی و فساد اقتصادی
- راهبردهای مبارزه با فساد مالی
- اجرای توافقین اصلاحی
- سخن آخر
فصل دوم
فساد مالی در ایران
- اقتصاد غیر رسمی سایه ای در ایران
- بررسی علل در ریشه های فساد مالی و اقتصادی در ایران
- ساختار سنتی اقتصاد ایران
- منشاء رانت ها در اقتصاد ایران
- نقش مسلط دولت در اقتصاد
روند تاریخی مداخله دولت در اقتصاد ایران
انحصارات
- انحصارات/ مقدمه وتعریف
- انحصارهای دولتی و مداخله دولت
شرکت مصی دولتی
- عوال موثر بر عملکرد در شرکت های دولتی در ایران
- موسسات انتفاعی وابسته به دولت
بانک ها
- پیامدهای دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی
- غیر واقعی شدن بودجه و برنامه های دولت
- تعصیف بخش خصوصی
- تحدید رقابت
- عدم کارایی در اقتصاد
- عدم نظارت موثر
- فراگیر شدن مفاسد مالی و اقتصادی
- عدم کارایی نیروی انسانی

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :