تحقیق امام رضا (ع )

تحقیق امام رضا (ع )

تحقیق امام رضا (ع )

دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، امام رضا (ع )

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

 

شناخت امام عليه السلام
جزوه شماره اول
شناخت امام عليه السلام بر همه كس واجب است .
 امام عليه السلام: اگر كسي امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت از دنيا رفته است. (1)
 امام عليه السلام، واجب العطاعه مي باشد.
 امام عليه السلام، عقل كل است. (2)
 امام عليه السلام، از گذشته ، حال و آينده اطلاع كامل دارد.
 امام عليه السلام، در مكتب كسي غير از خداوند متعال درس نخوانده است. (3)
 امام عليه السلام، راهنماي كل انسان هاي روي كره زمين مي باشد.
 امام عليه السلام، روزي رسان به تمام مخلوقات عالم مي باشد.
 امام عليه السلام، شناخت و معرفت به خداوندي اش كامل است.
 امام عليه السلام، بغض ندارد.
 امام عليه السلام، وجود مباركش بركت است و هر كجا كه باشد بركت نازل مي گردد.
 امام عليه السلام، معدن حكمت است.
 امام عليه السلام، حافظ سّر خداوند است.
 امام عليه السلام، حامل كتب الهي است.
 امام عليه السلام، دعوت كننده خلق به سوي خداوند است.
 امام عليه السلام، محبتش به خداوند كامل است.
 امام عليه السلام، مطيع اوامر الهي است و حتي لحظه اي سرپيچي نمي كند.
 امام عليه السلام، متصل به ياد خداوند است و لحظه اي غفلت نمي كند.
 امام عليه السلام، مخلص در توحيد است.
 امام عليه السلام، بنده گرامي خداوند است.
 امام عليه السلام، از طرف خداوند تعيين مي گردد.
 امام عليه السلام، به وسيله پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم معرفي مي گردد.
 امام عليه السلام، امام بعد از خود را به مردم زمانش معرفي مي كند.
 امام عليه السلام، داراي عصمت كامل بوده يعني هيچ گونه گناهي از اول عمر تا آخر عمر از او سر نخواهد زد.
 امام عليه السلام، اشتباه نكرده و اشتباه نمي كند كه عذرخواه باشد.
 امام عليه السلام، حتي گناه كوچك انجام نداده و سهوا اشتباهي نمي كند.
 امام عليه السلام، بشري مانند انسان هاي روي زمين است.
 امام عليه السلام، مي خورد- مي آشامد- مي خوابد- ازدواج مي كند و زندگي سالم دارد.
 امام عليه السلام، تمام كارهايش به اذن پروردگار است.
 امام عليه السلام، احاطه علمي به جميع ماسوي الله دارد. (4)
 امام در يك لحظه تمام عالم را مي بيند و به اعمال تمامي مردم اشراف دارد.
 امام عليه السلام، در يك لحظه كل مخلوقات در هر كجاي عالم كه هستند را مي تواند ببيند و مردم مي تونند توسل كنند و درخواست حاجت بنمايند و امام عليه السلام هم در همان لحظه پاسخ تك تك آنها را داده زيرا صداي آنها را مي شنود و از حال آنها با خبر است.
 امام عليه السلام، دنيا و مخلوقاتش همانند دانه كوچكي در دست مباركشان هستند.
 امام عليه السلام، داراي علوم اولين و آخرين بوده و چيزي نيست كه بر امام پوشيده باشد مگر آنچه كه خلق نشده است.
 امام عليه السلام، انتخابش شورايي نيست.
 امام عليه السلام، انتخابش رسيدن به سن معيني را لازم ندارد.
 امام عليه السلام، انتخابش رفراندم ندارد.
 امام عليه السلام، سليقه اي انتخاب نمي شود.
 امام عليه السلام، به داشتن ثروت و پست و مقام و منسب احتياج ندارد.
 امام عليه السلام، خصلت هاي حيواني ندارد.
 امام عليه السلام، درنده خوي- بد اخلاق- ترش روي- بخيل- حسود- خون ريز- كينه توز- منافق و ... نيست.
 امام عليه السلام، ناقص العضو نيست.
 امام عليه السلام، هيچ گونه نقصي ندارد.
 امام عليه السلام، وارث علم پيامبر صلي الله و عليه واله و سلم است.
 امام عليه السلام، اسماء الحسني الهي است.
 امام عليه السلام، چيزي برايش مجهول نيست.
 امام عليه السلام، تمام صفات حميده الهي در او ظاهر است.
 امام عليه السلام، كلامش نور- يدالله- عين الله- لسان الله- اذن الله- جنب الله- مشيّت الله- ارادت الله- معلم بشر- اسم اعظم الهي و هادي سبل است.
 امام عليه السلام، فقط براي شيعيان و مسلمانان نيست بلكه براي تمامي انسان هاي روي كره زمين مي باشد.
 امام عليه السلام، در وجودشان هيچ جهلي وجود ندارد.
 امام عليه السلام، اول چيزي بود كه خداوند خلقش كرد.
 امام عليه السلام، برايش بعد مكان و زمان مطرح نيست.
 امام عليه السلام، از هر كجاي عالم مردم او را بخوانند ويا سلام كنند مي فهمد و پاسخ مي دهد و عيب ماست كه نمي فهميم و نمي شنويم.
 امام عليه السلام، باب رحمت و بركت و مغفرت و توبه خداوند است.
 امام عليه السلام، ابلاغ كننده احكام الهي است.
 امام عليه السلام، در مقابل هر سوالي فورا پاسخ مي دهد و نياز به فكر كردن ندارد.
 امام عليه السلام، آنچه كه ما فكر مي كنيم، مي فهمد و اعمال ما را به طور ريز متوجه مي شود.
 امام عليه السلام، به اعمالي كه ما انجام داده ايم آگاه است.
 امام عليه السلام، دروغ نمي گويد- تهمت نمي زند- دنبال پست و مقام نبوده و نيست.
 امام عليه السلام، به كتاب هاي آسماني گذشته هم آگاهي كامل دارد.
 امام عليه السلام، بر طرف كننده بلاهاي اعمال خود ما مي باشد.
 امام عليه السلام، براي زائرينشان طلب مغفرت كرده و نيازهاي آنها را به اندازه فهم ومعرفتشان و حكمت و مصلحت الهي برآورده مي كند.
حال اگر خواستي بيشتر از اين در خصوص امام عزيزت بداني به جزوه شماره دوم مراجعه كن و بدان آنچه كه در دنيا و آخرت دستگير تو خواهد بود دو مطلب مي باشد.
اول : فقط و فقط ولايت، شناخت و معرفت اهل بيت عليهم السلام يعني دوستي پيامبر صلي الله عليه و اله و سلّم و امير المومنين عليه السلام و فرزندان معصومش و احترام داشتن به سادات كه راه نجات تمامي انسان ها مي باشد.
دوم: سعي و تلاش كردن براي رسيدن به كمال انساني.

 

اگر از شخصي كه از اول بناي يك ساختمان تا آخر آن حضور مستمر داشته باشد هر گونه سوالي از او بشود فورا پاسخ خواهد داد.
 امام عليهم السلام، شاهد بر خلقت ملائكه و جن بوده است.
 امام عليهم السلام، شاهد بر خلقت تمامي ارواح تا قيامت بوده است.
 امام عليهم السلام، شاهد بر خلقت پيامبران گذشته بوده است.
 امام عليهم السلام، شاهد بر خلقت آسمان و زمين بوده است.
 امام عليهم السلام، شاهد بر خلقت كرسي، عرش و لوح و قلم بوده است.
 امام عليهم السلام، شاهد بر خلقت كرات آسماني بوده است.
 امام عليهم السلام، شاهد بر آنچه كه خلق شده و تو فكر مي كني بوده است.
 امام عليهم السلام، مي داند كه هر شخصي چه زماني و چه ساعتي و در كجا به دنيا مي آيد و از دنيا مي رود و در كجا به خاك سپرده مي شود.
 امام عليهم السلام، مي داند كه ساختار ساختماني يك فرد چگونه است زيرا كه شاهد بر بناي آن بوده است.
 امام عليهم السلام، هيچ علمي بر امام عليهم السلام پوشيده نيست، فقط علم غيب مطلق است و آن علمي است كه مربوط به آنچه خلق نشده است. (8)
 امام عليهم السلام، آن چه كه در آينده انجام مي شود و خدا خلق مي كند، مي داند.
آنچه كه خلق مي شود از سه حال خارج نيست:
اول: وعده است.
دوم: وعيد است.
سوم: غير از اين دو تا است.
وعده : به خاطر آنكه ‹‹وعده ولن يخلف الله وعده›› علمي است و تغيير ناپذير است.
وعيد: وعيد به خاطر آنكه لطف الهي ممكن است شامل شود و تخلف پذير است پس قطعي و علمي نيست.
غير اين دو: مثل بيرون آمدن خورشيد.
امام عليهم السلام: اگر ميلياردها سال ديگر در يكي از كرات ذرّه اي را باد بخواهد از جايي به جايي منتقل كند الان امام مي داند و حسابش در دست اوست الا آن كه ممكن است خدا نخواهد آن كار انجام شود. علومي كه ما در عالم ارواح آموخته ايم استدلالي و عقلي است و علومي كه در دنيا از آن استفاده مي كنيم قراردادي است.
علوم قراردادي
علوم قراردادي مثل رياضي، طب و علوم هنري كه اينها هيچ كدام در آن عالم نبوده ولي امام عليه السلام از اين علوم آگاهي كامل دارد و اگر اين علوم بر اساس عقل و استدلال پايه ريزي شود و از آن استفاده مطلوب شود خوب است يعني زير نظر امام عليه السلام طرح ريزي و برنامه ريزي و خلاصه بهينه گردد.
علوم استدلالي و عقلي
علومي هستند كه در عالم ارواح سر كلاس پيشوايان و معصومين حضور پيدا كرده و در آن كلاس ها مطالب زير را آموخته ايم كه عقل امروزه در اين دنيا آنها را به ياد مي آورد.
1- شناخت حقايق اشياء(حكمت).
2- علم خوبيها و بديها.
3- صفات خداوند.
4- اثبات خدا كه خالق هر چيزي است به طوري كه فطري بشر گرديد.
5- صفت وحدانيّت خدا كه اهميت داده مي شد.
6- غناي پروردگار و عدم نياز او به غير خودش و احتياج و فقر مطلق مخلوق در اعماق وجود ما راه يافته بود.
7- مسئله ربوبيّت الهي و آنكه او رب العالمين است و هيچ چيز را خارج از نفوذ الهي نمي دانيم.
8- مسئله قدرت و توانايي بي منتهاي پروردگار عالمانه تدريس شده بود.
9- مسئله احاطه علمي و ذاتي خدا آن چنان معرفي شده بود كه شاگردان او را از هر چيزي به خود نزديك تر مي دانستند.
10- مسئله ولايت و معرفت پيامبر صلي الله عليه و اله و سلم و امام عليه السلام نياز به معرفي شخص معيني نبود زيرا خود امام عليه السلام و آن نور مقدس كه معلم بشر است در سر كلاس ايستاده بود و با ما حرف مي زد و ما او را مي ديديم ولي لازم بود كه صفات و خصوصيات امام عليه السلام را معرفي كنند تا به او علاقه پيدا كنيم و از او تبعيت كنيم.
حالا كه از علم امام عليه السلام مختصري بهره بردي خوب است كه امام عليه السلام را با خصوصياتي كه ذكر مي شود بهتر بشناسيم.
 امام عليه السلام را عالم به جميع چيز هايي كه خدا خلق كرده است، بدانيم و بشناسيم.
 امام عليه السلام را مطيع پروردگار بدانيم و برايش عصمت مطلق قائل باشيم.
 امام عليه السلام چون داراي علم و عصمت بوده و پاك است او را دوست داشته باشيم وهمه طالب اين دو چيز باشند و در هر كجا و در هر كس اين دو چيز را كامل تر پيدا كردند به او علاقه بيشتري داشته باشند و چون در امام عليه السلام علم و عصمت و تقوا از همه كامل تر بود تبعاً ولايت او را پذيرفتند و به او عشق ورزيدند.

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

- تعداد صفحات : 86

- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.  

کلمات کلیدی : امام رضا (ع ), تحقیق در مورد امام رضا (ع ), دانلود تحقیق امام رضا (ع ), دانلود رایگان تحقیق امام رضا (ع ), پروژه امام رضا (ع ), کار تحقیقی امام رضا (ع ), مقاله امام رضا (ع ), تحقیق معارف اسلامی در مورد امام رضا (ع ), پاورپوینت در مورد امام رضا (ع ), پایان نامه معارف اسلامی در مورد امام رضا (ع ), تحقیق معارف آماده در مورد امام رضا (ع ), تحقیق معارف رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته معارف اسلامی , power point , معارف اسلامی , تحقیق آماده معارف در مورد امام رضا (ع ), تحقیق معارف امام رضا (ع ), تحقیق کلاسی آماده امام رضا (ع ), تحقیق درباره امام رضا (ع ), تحقیق رایگان امام رضا (ع ), پاورپوینت امام رضا (ع ), تحقیق در رابطه با امام رضا (ع ), تحقیق معارف امام رضا (ع ), پروژه درباره امام رضا (ع ), دانلود پاورپوینت آماده امام رضا (ع ), مقاله فقه در مورد امام رضا (ع ),  تحقیق معارف درباره امام رضا (ع ), دانلود تحقیق معارف, تحقیق با موضوع امام رضا (ع ), تحقیق رشته معارف اسلامی در مورد امام رضا (ع ), تحقیق آماده امام رضا (ع ), دانلود رایگان تحقیق در مورد امام رضا (ع ), علوم انسانی , علوم دینی , علوم مذهبی , معارف اسلامی

آرشیو تحقیق رشته معارف اسلامی

Image result for ‫قرآن لوگو‬‎


خرید آنلاین